காற்றால் செய்த புல்லாங்குழலோ நாம்

காற்றால் செய்த புல்லாங்குழலோ நாம் துளைகள் இன்றி இசைக்க தெரிந்தோர் யார். இயல்பயும் தாண்டிய செயல்களை யாவரும் செய்ய, நேரத்தை முதலீட்டு, வலிகளை அணைக்கின்றோமோ நாம் தருணத்திற்கேற்ப மாறுபவனை பச்சோந்தி என்று நினைத்து மனநிலைக்கேற்ப மாறும் மனிதனே நாமும் குற்றம் நடைபெறாமல் இருக்கத் தடுக்கின்றோம் என எண்ணி, குற்றம் நமக்கு ஏற்படாமல் இருக்க வழிகண்டு குற்றம் செய்ய அவன் நினைக்காமல் இருக்க வழி வகுத்தோமோ? குற்றத்திற்கே அர்த்தம் உரைத்தோமோ? நாம் செய்த தீதுகளை கேக்க ஆளில்லை எனில்... Continue Reading →

Advertisements

Random Thoughts: Harsh Realities

'Desires become fantasies. Passion becomes a luxury you can't afford' Is it just about money and time?.... You tell me. People doubted you? You know you can prove them wrong. People never supported you? Someone, some day will support you. Is it about the pain of letting it go? Maybe it is. Because you seem... Continue Reading →

The Beach

Think of this. When was the last time you went to a beach? With what idea did you decide to go to the beach? Did you ever think of the emotions you had while you were returning from that beach? There was a difference isn't it? What was that fog of emotions running in your... Continue Reading →

Random Thoughts: Just Cry

I had a good amount of points to make a write up about smiling, and it's good effects. But when i was thinking about that, i personally felt writing about crying is needed much more than to write about smiling. Umm...Personally, for me crying is a very hard thing to do. I just don't cry... Continue Reading →

Random Thoughts: Queues Q’s

I feel so compelled to talk about certain things, thinking of which i feel so irritated.. 1st problem I'm going to address is passing comments based on your judgement of physical capacity of a person. I'm sure most of the people would have heard this phrase being said by some jobless uncles standing near queues... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑